SEN development s.r.o. is a development company
Na českém trhu působíme od roku 1994. Podíleli jsme se na realizaci desítek projektů.

Informace pro oznamovatele dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Společnost SEN development s.r.o. (dále jen „SEN development“) jako povinný subjekt dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zavedla vnitřní oznamovací systém k ochraně oznamovatelů protiprávního jednání dle tohoto zákona.

Jaká protiprávní jednání lze oznamovat?

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u společnosti SEN development, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem zaměstnání, dobrovolnické činnosti, odborné praxe nebo stáže ve společnosti SEN development. Více informací najdete zde »

Kdo může oznámení podat?

Oznámení může podat zaměstnanec společnosti SEN development nebo osoba vykonávající ve společnosti SEN development dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž (dále jen „oznamovatel“).

Komu oznámit podezření na protiprávní jednání?

Oznámení lze podat prostřednictvím zabezpečeného vnitřního oznamovacího systému příslušným osobám.

Příslušné osoby:

Zdeňka Svobodová, tel.: 234 003 504
Markéta Urbanová, tel: 234 003 511

Adresa elektronické pošty: asistent@sendevelopment.cz
K oznámením a jejich obsahu mají přístup pouze příslušné osoby.

Jakým způsobem lze protiprávní jednání oznámit?

Příslušná osoba přijímá oznámení písemně na uvedenou e-mailovou adresu nebo telefonicky. Na žádost oznamovatele přijme příslušná osoba oznámení osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

Oznámení lze zaslat také poštou na adresu SEN development s.r.o., Lihovarská 1060/12, 19000 Praha 9. V takovém případě je nezbytné zásilku označit textem „NEOTVÍRAT – výhradně k rukám Zdeňky Svobodové“ nebo „NEOTVÍRAT - výhradně k rukám Markéty Urbanové“.

Externí oznamovací systém

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů lze podat oznámení také prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti https://oznamovatel.justice.cz.

Více informací o vnitřním oznamovacím systému najdete v Pravidlech podávání a posuzování oznámení o možném protiprávním jednání a podmínky poskytování ochrany dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, která najdete ke stažení na této stránce.